Sector Públic

CONTRACTACIÓ

L’activitat de contractació dels Ajuntaments i de les Administracions Locals cada cop és més complexa i amb requeriments legals més exigents. En canvi els seus recursos no són il·limitats.

 • Elaboració d’informes sobre la contractació realitzada durant  a l’Ajuntament i el nivell de compliment de la legislació actual.
 • Una de les problemàtiques dels contractes menors amb l’actual legislació és la de conèixer si s’estan superant els límits legals per al seu ús. Són molts els departaments d’un ajuntament que, pel seu dia a dia, fan ús dels contractes de petit import, però moltes vegades aquest ús és tan repetitiu que s’acaben superant els límits. Per això us oferim aquesta eina informàtica de disseny exclusiu que permet fer el seguiment de forma fàcil.
 • La nova legislació crea la figura del Responsable del Contracte. Moltes vegades és complicat que el personal tècnic de l’Ajuntament assumeixi el sobreesforç d’aquestes tasques i el control que requereix. Per això us oferim el suport a aquesta figura.
 • Redacció de plecs administratius i tècnics. Disposem de una experiència dilatada en la redacció de plecs de clàusules administratives, i amb la col·laboració de professionals de diferents disciplines pels tècnics, i oferim acompanyament i participació en totes les fases del procediment d’adjudicació.
 • De l’activitat de contractació neixen necessitats de formació molt específiques. La nostra experiència de més de vint anys en el món de la formació, juntament amb el nostre coneixement del mon local i la Contractació ens permeten dissenyar accions molt concretes, com per exemple en relació a la Contractació amb l’Administració per a PYMES o la formació jurídica per a la redacció dels plecs tècnics.

 

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Quan un Ajuntament es planteja desenvolupar una eina de Participació Ciutadana, moltes vegades requereix de l’ajut extern per gestionar els fluxos i les aportacions de les associacions i dels ciutadans, i alhora aconseguir arribar a l’objectiu que s’ha plantejat. Per això els oferim la nostra experiència que neix de la fusió de les nostres dues ànimes, advocats i consultors:

 

 • Redacció participativa de l’ordenança de civisme
 • Configuració, amb l’associacionisme municipal, del “Consell de la Vila/Ciutat”
 • Elaboració dels reglaments de participació Pressupostos Participatius
 • Adaptació i implementació dels requeriments de la llei 19/2013

 

DRETS HUMANS

Compliment de paràmetres de protecció i promoció de Drets Humans d’acord amb les principals normes d’estàndard internacional (GRI, SGE 21…)

 • Desenvolupament de criteris i indicadors per a l’aplicació de la Legislació Internacional de Drets Humans, en la mesura que són d’aplicació obligatòria per a les Administracions Locals (Agenda 2030 – ODS…)
 • Especial referència a les conseqüències per al Món Local de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
 • Convivència, Diversitat i Drets Civils: ajuda en la promoció de la no discriminació, l’accés als drets, la igualtat de tracte i la igualtat d’oportunitats com a política pública.

 

REMUNICIPALITZACIÓ

És una opció de cada Ajuntament, que cada cop és més habitual, la decisió de reprendre directament la gestió d’alguns serveis externalitzats.

 

 • Una primera fase on ajudem a decidir com es farà aquest procés. Estudi inicial de la Remunicipalització, forma en que s’hauria de dur a terme, estructures necessàries.
 • Creació de empreses municipals, redacció d’estatuts, planificació de la incorporació de serveis, acompanyament en la subrogació del servei.
 • Eines d’ajuda en la gestió d’aquests serveis: Administratiu, Fiscal, Laboral.

 

HABITATGE

 • Convenis amb Grans Tenidors.
 • Gestió de convenis socials amb entitats financeres i grans tenidors d’habitatge: negociació amb propietaris i grans tenidors, redacció de condicions i plecs, anàlisi de criteris de selecció d’habitatges, revisió jurídica de documents, assistència a firma i formalització de documents, seguiment convenis formalitzats.
 • Gestió d’Habitatge: administració de les cessions/arrendaments, resolució d’incidències.

 

FORMACIÓ

La nostra experiència en formació i, alhora, en el Mon Local, ens permet fer programes molt adaptats a les necessitats de les Administracions Local.

Cadascun dels catàlegs de serveis de CLA conté accions formatives específiques dissenyades per a cada servei: Contractació, Participació i Transparència, Drets Humans, Remunicipalització, Habitatge…

Impartim les accions pròpies d’una consultoria de formació, però amb un plus addicional: l’especialització i l’adaptació al mon local: coneixements / habilitats / actituds.