DE LA SALA XV DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA O DE CÓMO SE DILUYEN LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Europa obliga a la banca espanyola a tornar els diners cobrats de més per les clàusules sòl

Nova resolució sobre avalistes en hipoteques

About the … (translation pending)